Søknadsprosess og godkjenninger

Tuddal Montessoriskule har som kjent fått godkjent søknaden om etablering av montessoriskole med inntil 40 elevplasser i Tuddal fra skoleåret 2019/2020, med første skoledag mandag 19. august.

Det siste året har vi gjort mye “småting” som hver for seg ikke er så mye å skrive om, men som i sum representerer mange timer med arbeid og inngår i grunnlaget for de nødvendige godkjenningene vi må søke om. Vi har hatt befaringer og veiledningsmøter med blant annet Miljøhygienisk avdeling og Mattilsynet, utført målinger av inneklima, vi har hatt møter med politikere og kommuneadministrasjon, lett etter aktuell dokumentasjon for skolebygget i kommunens arkiver, lest metervis med lover og forskrifter med tilhørende veiledere, diskutert med og fått hjelp og støtte fra andre montessoriskoler, skrevet styringsdokumenter og stillingsbeskrivelser, intervjuet kandidater, lagt planer og diskutert oss fram til det vi mener er gode løsninger for å kunne drive en god skole.

Vi kunne nok vært flinkere til å informere bygda om hva vi driver på med, men mye av arbeidet med å etablere både en friskole og en liten bedrift er tidkrevende og relativt lite glamorøst å fortelle om. Vi ønsker også å vente til blekket er tørt på kontrakter og avtaler før vi skryter av hva vi har oppnådd. Vær likevel trygge på at vi er i rute, og at resultatet blir bra!

Neste fase i godkjenningsprosessen er å søke Utdanningsdirektoratet om driftstillatelse. Her inngår viktige opplysninger som hvilket kontonummer vi vil ha statstilskuddet utbetalt på, dokumentasjon av skolebygget, brannsikkerhet, utearealer osv.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal godkjenne skoleanlegget (undervisningslokale, andre lokaler som brukes av elevene og uteareal)
(https://www.udir.no/utdanningslopet/private-skoler/regelverk/Fm-godkjenning-skoleanlegg/) etter Friskolelovens §2-4 “Krav til skoleanlegg og skolemiljø” (https://lovdata.no/lov/2003-07-04-84/§2-4)

Før skolen søker om denne godkjenninga, må skolen ha innhenta følgende kommunale godkjenninger og legge disse ved søknaden til fylkesmannen:

  • “Godkjenning fra Helsevernetaten eller tilsvarende myndighet, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole.”

Det 17 sider lange søknadsskjemaet resulterte 26.3.2019 i “Godkjenning av Tuddal Montessoriskule etter §6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.”

  • ” Ferdigattest eller brukstillatelse fra kommunen, jf. plan- og bygningsloven. For tiltak som er søkt om før 1. januar 1998 utstedes det ikke ferdigattest, jf. plan- bygningsloven § 21-10 femte ledd. I slike tilfeller, der det ikke er mulig å fremskaffe ferdigattest eller brukstillatelse, må skolen fremlegge en uttalelse e.l. om skoleanleggets befatning/karakter/status fra kommunen. Skolen må her også legge ved egen dokumentasjon på at brannsikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt. “

Skolebygget i Gaustavegen 10 blei bygd før det blei krav til ferdigattester og brukstillatelser, og vi fikk 1.2.2019 en uttalelse fra Hjartdal kommune om at bygget er bygd som barneskole med en beskrivelse av romfordeling og oppbygning. Siste branntilsynsrapport fra januar 2019 er uten åpne avvik.

I tillegg skal det noen underkrav som skal dokumenteres:

  • “At skoleanleggene er egnet til undervisningsformål.” Her har vi brannplantegninger som skal følge søknaden sammen med bilder av klasse- og spesialrom.
  • At skoleanleggene er samlet.” Her skal noen bilder sammen med brannplantegningene vise at alt ligger under samme tak.
  • “At utearealene er tilfredsstillende.” Det har skjedd noen endringer siden sist vi tok bilder, og når snøen nå begynner å bli borte blir det igjen mulig å dokumentere sommerutgaven av utearealene med bilder i tillegg til kartskisser.
  • “At skolen har tilgang til spesialrom som gymsal/idrettshall, svømmehall, skolekjøkken, laboratorier osv.” Det er heldigvis både gymsal og skolekjøkken i Tuddal, men vi må inngå en avtale om leie av en av svømmehallene i området (og det er flere alternativer å velge mellom, f.eks. Lærerskolen på Notodden, Tinfos bad, Symjehallen i Seljord (Mælefjelltunnelen åpner snart!) og Rjukanbadet)

En godkjenning av skoleanlegget må derfor søkes om, men vi antar at den blir innvilget uten vesentlige kommentarer.

I søknaden om driftstillatelse skal også kompetansen til skolens personale dokumenteres, og her har vi snart gode nyheter å komme med..!