Vedtak om godkjenning av skoleanlegg: Check.

Tuddal Montessoriskule fikk i dag 14.6.2019 tilsendt vedtak om godkjenning av skoleanlegg etter friskolelovens §2-4 fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Med denne godkjenningen i boks har vi også fått sendt søknad om driftstillatelse til Utdanningsdirektoratet innen søknadsfristen 15.6.2019, og vi håper på snarlig positivt vedtak også derfra. Vedtak om driftstillatelse inneholder dokumentasjon av skoleanlegg og kompetanse hos det pedagogiske personalet, og er det siste punktet vi må ha på plass for å være formelt kvalifisert til oppstart 19.8.2019.

Hjartdal kommune er også optimistiske til at vi skal få alt på plass til skolestart. Formannskapet vedtok den 29.4.2019 at den kommunale oppstartsstøtta på 500.000 kroner skulle utbetales, og i dag kom overføringen inn på konto.

Gjør som kommunen, gi så det monner!


Sommerdugnad 5. – 7. juli

Tuddal Montessoriskule overtar etter planen skolebygget fra Hjartdal kommune 1.7.2019. Som en del av forberedelsene til skolestart 19.8.2019 arrangerer vi derfor sommerdugnad fredag 5.7. fra kl. 16.00 og hele lørdag 6.7. og søndag 7.7. Vi håper så mange som mulig har anledning til å hjelpe til en eller flere av disse dagene eller deler av dagene.

Arbeidsoppgavene som så langt står på lista er varierte, men det viktigste er klargjøring av klasserom til “montessoristandard” og tilvirkning av montessorimateriell. Her ønsker vi at så mange som mulig kommer med saks og innsatsvilje – og gjerne en lamineringsmaskin hvis noen har det. Dette er arbeid absolutt alle kan utføre, både gamle og unge, små og store.

Vi har også noe utearbeid vi håper å få gjort disse dagene, med renhold og oppfriskning ute. Vi håper å få spylt takrenner, trappa ned til gymsalen og øvrige uteområder. Muren i trappa til gymsalen trenger et malingsstrøk, og leikeplassene trenger rydding, luking og generelt vedlikehold. Ta gjerne med høytrykkspyler med vannslange og kabelsnelle, kost og spade.

Vi har også en plan om å få hengt opp skilt med den kule logoen vår på veggen, så hvis noen har mulighet til å stille med lift og evt. kran er det knall. (Si i så fall gjerne fra til styret!)

Vi ordner med enkel bevertning disse dagene. Vel møtt!

Innkalling til foreldremøte onsdag 22.5.2019

Til foreldre og føresette til elevar som skal byrje på Tuddal Montessoriskule hausten 2019.

Tuddal Montessoriskule inviterer til foreldremøte onsdag 22.5.2019 kl. 16.30 – 17.30. Møtet haldast på heimkunnskapsrommet på skulen

Agenda for møtet:

  • Presentasjon av rektor, Torhild Landsverk
  • Informasjon om skulerute og vekeplan.
  • Status for godkjenningar, overtaking av skolebygg mv.
  • Vi svarar på spørsmål.

Vel møtt.

Med helsing,
Rektor og styret ved Tuddal Montessoriskule

Ledige plasser ved Tuddal Montessoriskule

Tuddal Montessoriskule har fått tillatelse til å etablere friskole i Tuddal med plass til inntil 40 elever – flere enn det har vært unger i Tuddal på en del år. Vi har dermed fortsatt god plass til flere elever både fra nabobygdene, nyinnflytta Tuddøler og andre interesserte.

Elever bosatt i Hjartdal kommune får dekt skoleskyss til og fra Tuddal, bussen til Tuddal går fra Sauland (Løvheim) klokka 07.30. Eventuell drosjeskyss som tilbringerskyss kan også være aktuelt etter avtale med Telemark Fylkeskommune og Hjartdal kommune. Bor dere i en av nabokommunene er det fint om dere tar kontakt, så finner vi en løsning på skoleskyssen sammen med fylkeskommunen og busselskapet!

Vi håper også å høre fra dere hvis det er familier med barn i skolepliktig alder som ønsker å flytte til Tuddal eller bo her i en kortere eller lengre periode. Tuddal Montessoriskule har et godt forhold til Hjartdal kommune som vil fortsette å drive barnehage i 1. etasje i skolebygget, så det skulle være gode muligheter både for store og små i Tuddal!

Lotteri på Joker

Noen bilder fra dagens lynlotteri på Joker. Sol, mye folk, vafler, kaffe og god stemning. Takk til Lars på Joker for gjestfriheten, og til alle som kom innom og bidro med loddkjøp og en hyggelig prat.

Lynlotteri på Joker. Foto: Lillian Wangen
Lynlotteri på Joker. Foto: Ola Søgaard

Signering av arbeidskontrakter

I strålende solskinn kunne styret i Tuddal Montessoriskule i dag mandag 15. april juble over å ha fått signert arbeidskontrakter med undervisende rektor Torhild Landsverk og pedagog Inger Aslaug Bondal.

Torhild Landsverk kommer fra Gransherad, og er nå bosatt på Notodden. Torhild er utdanna allmennlærer med spesialpedagogikk fra Høgskolen i Telemark på Notodden og montessoripedagog fra Waterpark Montessori International i Oslo. Med over 25 års variert erfaring som lærer ved både små og store barne- og ungdomsskoler, Voksenopplæringa, og lærer og teamleder ved Lisleherad Montessoriskole, er vi glade for at Torhild nå er klar for nye utfordringer som rektor ved Tuddal Montessoriskule.

Vi er også så heldige at vi har fått med oss Inger Aslaug Bondal på laget. Inger Aslaug er utdanna allmennlærer fra Høgskolen i Telemark på Notodden og er i full gang med videreutdanning i montessoripedagogikk hos Waterpark Montessori International i Oslo. Inger Aslaug jobber i dag på Tuddal Oppvekstsenter, og det er betryggende å få med seg ei solid dame som kjenner elevene og bygda godt, og som både elever, foreldre og styret vet er til å stole på.

Vi ønsker begge to velkommen med på laget og gleder oss til å drive en god skole sammen!

Fv. Malin Abrahamsen (styremedlem), André Clausen (styremedlem), Torhild Landsverk (nyansatt rektor), Asbjørg Johnsbøen (varamedlem), Inger Aslaug Bondal (nyansatt lærer), Sondre Bondal (styreleder) og Ola Søgaard (styremedlem)
Nysignert rektor Torhild Landsverk og styreleder Sondre Bondal

Søknadsprosess og godkjenninger

Tuddal Montessoriskule har som kjent fått godkjent søknaden om etablering av montessoriskole med inntil 40 elevplasser i Tuddal fra skoleåret 2019/2020, med første skoledag mandag 19. august.

Det siste året har vi gjort mye “småting” som hver for seg ikke er så mye å skrive om, men som i sum representerer mange timer med arbeid og inngår i grunnlaget for de nødvendige godkjenningene vi må søke om. Vi har hatt befaringer og veiledningsmøter med blant annet Miljøhygienisk avdeling og Mattilsynet, utført målinger av inneklima, vi har hatt møter med politikere og kommuneadministrasjon, lett etter aktuell dokumentasjon for skolebygget i kommunens arkiver, lest metervis med lover og forskrifter med tilhørende veiledere, diskutert med og fått hjelp og støtte fra andre montessoriskoler, skrevet styringsdokumenter og stillingsbeskrivelser, intervjuet kandidater, lagt planer og diskutert oss fram til det vi mener er gode løsninger for å kunne drive en god skole.

Vi kunne nok vært flinkere til å informere bygda om hva vi driver på med, men mye av arbeidet med å etablere både en friskole og en liten bedrift er tidkrevende og relativt lite glamorøst å fortelle om. Vi ønsker også å vente til blekket er tørt på kontrakter og avtaler før vi skryter av hva vi har oppnådd. Vær likevel trygge på at vi er i rute, og at resultatet blir bra!

Neste fase i godkjenningsprosessen er å søke Utdanningsdirektoratet om driftstillatelse. Her inngår viktige opplysninger som hvilket kontonummer vi vil ha statstilskuddet utbetalt på, dokumentasjon av skolebygget, brannsikkerhet, utearealer osv.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal godkjenne skoleanlegget (undervisningslokale, andre lokaler som brukes av elevene og uteareal)
(https://www.udir.no/utdanningslopet/private-skoler/regelverk/Fm-godkjenning-skoleanlegg/) etter Friskolelovens §2-4 “Krav til skoleanlegg og skolemiljø” (https://lovdata.no/lov/2003-07-04-84/§2-4)

Før skolen søker om denne godkjenninga, må skolen ha innhenta følgende kommunale godkjenninger og legge disse ved søknaden til fylkesmannen:

  • “Godkjenning fra Helsevernetaten eller tilsvarende myndighet, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole.”

Det 17 sider lange søknadsskjemaet resulterte 26.3.2019 i “Godkjenning av Tuddal Montessoriskule etter §6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.”

  • ” Ferdigattest eller brukstillatelse fra kommunen, jf. plan- og bygningsloven. For tiltak som er søkt om før 1. januar 1998 utstedes det ikke ferdigattest, jf. plan- bygningsloven § 21-10 femte ledd. I slike tilfeller, der det ikke er mulig å fremskaffe ferdigattest eller brukstillatelse, må skolen fremlegge en uttalelse e.l. om skoleanleggets befatning/karakter/status fra kommunen. Skolen må her også legge ved egen dokumentasjon på at brannsikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt. “

Skolebygget i Gaustavegen 10 blei bygd før det blei krav til ferdigattester og brukstillatelser, og vi fikk 1.2.2019 en uttalelse fra Hjartdal kommune om at bygget er bygd som barneskole med en beskrivelse av romfordeling og oppbygning. Siste branntilsynsrapport fra januar 2019 er uten åpne avvik.

I tillegg skal det noen underkrav som skal dokumenteres:

  • “At skoleanleggene er egnet til undervisningsformål.” Her har vi brannplantegninger som skal følge søknaden sammen med bilder av klasse- og spesialrom.
  • At skoleanleggene er samlet.” Her skal noen bilder sammen med brannplantegningene vise at alt ligger under samme tak.
  • “At utearealene er tilfredsstillende.” Det har skjedd noen endringer siden sist vi tok bilder, og når snøen nå begynner å bli borte blir det igjen mulig å dokumentere sommerutgaven av utearealene med bilder i tillegg til kartskisser.
  • “At skolen har tilgang til spesialrom som gymsal/idrettshall, svømmehall, skolekjøkken, laboratorier osv.” Det er heldigvis både gymsal og skolekjøkken i Tuddal, men vi må inngå en avtale om leie av en av svømmehallene i området (og det er flere alternativer å velge mellom, f.eks. Lærerskolen på Notodden, Tinfos bad, Symjehallen i Seljord (Mælefjelltunnelen åpner snart!) og Rjukanbadet)

En godkjenning av skoleanlegget må derfor søkes om, men vi antar at den blir innvilget uten vesentlige kommentarer.

I søknaden om driftstillatelse skal også kompetansen til skolens personale dokumenteres, og her har vi snart gode nyheter å komme med..!

O’ jul med din glede…

Til tross for at det fortsatt er noen måneder igjen til første skoledag mandag 19. august, og det fortsatt er skiføre i Tuddal har vi sett framover mot jul. Tuddal Montessoriskule har fått lov til å arrangere årets julemarknad i Tuddal lørdag 16. november. Ikke bare er det trivelig å holde tradisjonene med julemarknad i hevd, men det gir også muligheter til å skaffe friske penger nå i etableringsfasen.

Videreutdanning av en montessoripedagog koster oss minst 100.000 kroner i “reine penger”, og vi er i den gledelige situasjonen at vi har funnet en god lærer som nå er i gang med denne halvannet år lange videreutdanninga!

Som mange i Tuddal veit ligger det mye arbeid bak et vellykka julemarknadsarrangement. Vi i styret er så heldige at vi har fått med oss Lillian Wangen til å koordinere loddbøker, loddsalg og gevinster fram mot julemarknaden. Hvis du har eller kan skaffe en fin gevinst til loddbøkene (eller til åresalget på julemarknaden) blir vi virkelig glade, ta i så fall kontakt med Lillian på telefon 95814298 eller epost julemarknad@tuddalmontessori.no. Lillian er også riktig dame å snakke med hvis du har lyst til å bidra med planlegging, forberedelser, loddsalg eller gjennomføring av julemarknaden!

For å gi så mange som mulig sjansen til å sikre seg en god posisjon i loddbøkene sparker vi i gang loddsalget med kakelotteri og ferske loddbøker på Joker Tuddal onsdag før skjærtorsdag (17. april).

For å sikre et godt kakelotteri er det sjølsagt viktig med kaker, og vi vil gjerne ha litt hjelp til å fylle kakebordet denne onsdagen. Hvis du eller noen du kjenner har anledning til å bake ei kake til kakelotteriet (eller har noe annet godt, fint eller kult som kan loddes ut) er det fint om du tar kontakt med Lillian, gjerne i relativt god tid før kakelotteriet.

Og skulle du ikke være så glad i kaker tar vi gjerne imot bidrag på konto 2699.44.95622 eller til vårt Vippsnummer 543451!

Montessorikonferanse

Vi tre karene i styret har i helga vært på den første nasjonale montessorikongressen i Norge.

Montessoriforbundets programkomité hadde satt sammen en interessant kombinasjon av workshops og foredragsholdere med David Christians engasjerende foredrag om “The Big History” som et høydepunkt (https://www.ted.com/speakers/david_christian, https://www.bighistoryproject.com/home).

Verdenshistorien, 13,8 milliarder år på 18 minutter!

Det er også alltid fint å knytte nye kontakter og treffe gamle venner. Telemark var godt representert, vi takker for invitasjonene og gleder oss til å dra på besøk til både de små og de større skolene for å se hvordan dere har det der.

For oss som er under etablering er det betryggende at alle vi møter er interesserte i at også andre skal lykkes og ønsker å dele av sine erfaringer. Vi har fått svar på ting vi lurte på, har fått svar på spørsmål vi ikke visste vi hadde og vi har fått en mengde praktiske tips å ta med oss videre.

Vi fikk også snakket med de tre utdanningsinstitusjonene som tilbyr montessoriutdanning i Norge, og fått et klarere inntrykk av veiene som fører til montessoripedagogkompetanse.

Skolerute

Skolerute for Tuddal Montessoriskule er nå klar, og vi ønsker velkommen til skolestart mandag 19.8.2019.

Sammen med Hjartdal kommune, Telemark fylkeskommune og Nettbuss er vi også enige om bussrutene og rammene for skoleskyss, så nå er det bare å glede seg!