Status og framdrift


Stiftinga Tuddal Montessoriskule fikk fredag 2.11.2018 innvilget søknaden om oppstart av friskole med inntil 40 elevplasser i Tuddal . Dette innebærer at det største usikkerhetsmomentet på veien til skolestart høsten 2019 nå er passert.

Et enstemmig kommunestyre i Hjartdal har vedtatt “dersom det blir realisert friskule med oppstart innan 31.8.2019 vil Hjartdal kommune gi eit tilskot på kr 500.000“. Vi har derfor naturlig nok oppstart i august 2018 som en solid milepel.

Fram mot sommeren 2019 jobbes det nå med søknad om en driftstillatelse. Her skal det dokumenteres at skoleanlegget er egnet til undervisningsformål, at lokalene er godkjent og tilfredsstiller kravene til miljørettet helsevern, at utearealene er tilfredsstillende, at vi har spesialrom som gymsal, skolekjøkken mv. Det har vært drevet skoledrift i  lokalene i Tuddal i mange år, og vi regner også at en friskole får mulighet til å drive i samme bygg på samme vilkår som kommunen har gjort til nå.

Hjartdal kommunestyre har vedtatt at skoleanlegget i Gaustavegen 10 i Tuddal skal selges til Stiftinga Tuddal Montessoriskule. Fram til søknaden om driftstillatelse sendes må avtale om kjøp av bygget være på plass. Det jobbes derfor nå med en avtale om salg av bygget, samt en avtale om utleie av lokaler til Tuddal barnehage.

I tillegg til opplysninger om bygget stiller søknaden til driftstillatelse krav om at undervisningspersonalets kompetanse skal dokumenteres med vitnemål og stillingsprosenter. Rekruttering av personale med riktig kompetanse tar derfor nå mye av styrets oppmerksomhet.

Både Utdanningsdirektoratet og Montessori Norge krever at minst 50 % av lærerstaben er videreutdannet som motessoripedagoger. Vi ønsker å ha riktige og dyktige medarbeidere i alle ledd og har som mål at alle våre pedagoger og assistenter etter hvert skal ha montessorikompetanse.